KİLİS AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AROMA VADİSİ VE ÇAMALANI EK PROJE GELİR GETİRİCİ TÜR AĞAÇLANDIRMA TESİS FAALİYETLERİ VE TESİS EDİLEN AĞAÇLANDIRMA REHABİLİTASYON SAHALARININ YOL TAMİR VE BAKIM İŞLERİ

29 Eyl 2019 Paz 22:15
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

KİLİS AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AROMA VADİSİ VE ÇAMALANI EK PROJE GELİR GETİRİCİ TÜR AĞAÇLANDIRMA TESİS FAALİYETLERİ VE TESİS EDİLEN AĞAÇLANDIRMA REHABİLİTASYON SAHALARININ YOL TAMİR VE BAKIM İŞLERİ


ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Aroma Vadisi ve Çamalanı Ek Proje Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Tesis Faaliyetleri ve Tesis Edilen Ağaçlandırma Rehabilitasyon Sahalarının Yol Tamir ve Bakım İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık hale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   : 2019/475335
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi : HACI BAYRAM VELİ MAHALLESİ SAİT ZARİFOĞLU
BULVARI 100 46040 ONİKİŞUBAT/KAHAMANMARAŞ
c) Telefon vefaks numarası : 3442344401 -3442344420
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Aroma
Vadisi ve Çamalanı Ek Proje Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Tesis Faaliyetleri ve Tesis Edilen Ağaçlandırma Rehabilitasyon Sahalarının Yol Tamir ve Bakım İşleri
b) Niteliği, türü ve miktarı: 40,9 Km., Servis Yolu 4,10 Km,3’lü Riperle Toprak İşleme 25,38 Ha.,Tekli Riperle Toprak İşleme 3524 Adet, Fidan
Dikim ve Dağıtım İşi 28,493 Adet, Fidan Taşıması 3
Sefer,Tabela Yapımı 2 Adet,Dikenli Tel Çit İhatası 5,410 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinin Sorumluluk Dahilinde
(Martavan-İslahiye)
ç) Süresi/teslimtarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 22(yirmi iki) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başla nacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.10.2019 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kilis Orman İşletme Müdürlüğüİhale Birimi
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerineilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. hale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş ay içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan makine ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma erozyon kontrolü toprak muhafaza suni tensil fidan üretimi ve bakım işten ile bunların etüd proje işleri hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(B-39)

Benzer Haberler

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 12 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi alımı...

Yorum 
0

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Ambulanslarda Bulunan Oksijen...

Yorum 
0

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN DOSYA NO : 2019/1058 Esas KARAR NO : 2020/21 Kilis...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

SEVİ Çete, turizmi sevmiş. Neyi sevmedi ki?!… *** KARAKOL Olaysız mahalle,...

Yaşar Aktürk’ün İkinci Erkek ...

Metin MERCİMEK “EĞİTİM-ÖĞRETİME HİZMET DEMEK, BENİM İÇİN MUTLULUK...

Mutluluğun Sırrı

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, insan kalbi hayatı boyunca mutluluğun peşinde...

DUYGULARIN DİLİ

Rüzgârlarla gelen umut kokuları, Çiçeklerle dolu aşkın yolları, Yüzünde...

Okul Anılarına Devam

Mahmut İhsan KANMAZ   Selam, sevgi ve saygılarımla bir yazıma daha başlıyorum...

Huzursuzluktan Kurtulmalıyız

Uğur KEPEKÇİ   Yapılan araştırmalar, insanoğlunun gittikçe daha huzursuz,...

Çocuklar pizzayı ilk defa yedi

Kilis Karamelik Köyü Okulu öğrencileri ilk defa pizza yemenin mutluluğunu...

Türk Ocakları Kilis Şubesi yönetici...

Türk Ocakları Kilis Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Şube Başkanı Doç....

Danimarka heyeti İdlib krizi için K...

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt...

HASTANEDE ‘CORONAVİRÜS’ TEDBİRİ!...

Kilis Devlet Hastanesinde coronavirüs için oluşabilecek her türlü vakaya...

Kilisli Muallim Rıfat Bilge için an...

Ünlü Türk dilbilimci, Türk dünyasının en önemli kaynak eserlerinden biri...

SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı...

Kilis’te ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu teşvik süresi 1 yıl daha...

Optisyen ve Gözlükçüler Odası genel...

Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası hafta sonu ilk olağan kongresini yaptı....

İl Genel Meclisi üyelerinden Vali S...

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve İl Genel Meclis üyeleri...

Özel Meltem Okulu “Bursluluk Sınavı...

24 yıllık tecrübesi ile Kilis’e hizmet vermeye devam eden Kilis Özel Meltem...

Karacoşkun’a Keleş’ten Vergi Haftas...

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler, Vergi Haftası münasebetiyle...

Kilisli Muallim Rıfat Bilge Ankara&...

Ankara’da Kilis Kültür Derneğin Genel Merkezinde, Kilisli Muallim Rıfat...

Ülkü Ocakları Ülkücü şehitleri andı...

Kilis Ülkü Ocakları, Ülkücü Şehitleri Anma Programı düzenledi. Program,...