UHF RFID AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

08 Nis 2020 Çar 10:48
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/184624

 

1- İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Pasa Bulvarı 134 79000 KİLİS MERKEZ/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası : 348 814 10 86 – 348 814 26 60
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı : UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının belirleyeceği yere teslim, montaj ve kurulum yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 90 (doksan) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 90 (doksan) takvim günü içerisinde yüklenici teslim, montaj ve kurulum işlerini yapmış olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.05.2020 – 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli, satış sonrası servis ve bakım onarım hizmetlerinde yetkin olduğunu tespiti amacıyla TS 13149, TS 12540, TS 12498 standartlarında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ni teklif dosyasına eklemelidir.

Teknik şartnamede CE belgesi istenen ürünlere ait CE belgesi veya CE Uygunluk Beyanı ihale dosyasına eklenip ihale aşamasında sunulacaktır.

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik Şartnamenin;

- 5.15. Teklif edilen UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi, daha önce başka idarelerin uygulamalarında denenmiş ve başarılı olan bir sistem olmalı; kurulum, uygulama yazılımıyla entegrasyon, bakım ve destek hizmetleri (RFID donanımının işleyişini ve haberleşmesini düzenleyen “alt-düzey [low-level]” programlar dahil olmak üzere) sunulmalıdır. İsteklilerin bu konudaki ilgili referansları teklifle birlikte sunulmalıdır.

- 7.1.10. RFID yayın etiketi kurum tarafından projenin ileriki dönemlerinde alternatif tedarikçiler tarafından da tedarik edilebilecek, sisteme entegre olabilecek yukarıda belirtilen standartlar çerçevesinde olmalıdır. İstekli firma bu durumu taahhüt edecek ve bu taahhütnameyi ihale dosyasına ekleyecektir.

- 7.1.18. Teklif edilecek olan RFID yayın etiketlerinin belirtilen standartlara, ölçülere ve protokollere uygunluğunun belirlenmesi açısından, bu özellikleri tevsik eden belgeler ihale aşamasında değerlendirilmek üzere ihale dosyasına eklenecektir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- Teklif edilen bütün ürünler için Türkçe katalog sunulacaktır. İstekliler, ihaleye ait teknik şartnameye cevaplar ile birlikte teklif ettiği tüm ürünleri tam listesiyle birlikte bu ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren dokümanları ve/veya broşürleri ihale aşamasında değerlendirilmek üzere teklif ekinde sunmalıdır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünler de varsa, İstekliler teklif ettiği ürünü, ürün kodunu belirterek ve daire içine alarak işaretlemelidir. Verilecek doküman veya broşürlerdeki işaretlenmiş malzemeler ile teknik şartnameye verilen cevapların karşılaştırılması yapılacak ve duruma göre karar verilecektir. İstekli bu ihalede vereceği herhangi bir malzeme ile ilgili bir teknik doküman/broşür sunamıyorsa, sunduğu broşür/dokümanlar teknik şartnameyi karşılamıyorsa veya İsteklinin verdiği broşür/dokümandan hangi malzemenin kullanılacağı net anlaşılamıyorsa İsteklinin teklifi ihale dışı bırakılacaktır. İstekli, vereceği broşürlerin fotokopilerini ya da web sayfası çıktılarını verebilir. İstekliler, İdare’ye sunulan broşürlerin asıllarının görülmesi istendiğinde bunları sunmak durumundadır.

 

- Teknik Şartnamenin, Numune ve Katalog başlıklı 6.5.1. Maddesinde belirtilen; İstekliler aşağıdaki teknik özelliklere ve ebatlara uygun olarak 5 (beş) adet etiket numunesi, teklif edilen bütün ürünlere ait broşür ve/veya katalogları hazırlayarak ihale dosyası içerisine koyacaklar.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kütüphane Güvenlik Sistemleri ile ilgili olarak, Kamu veya Özel Sektör Kütüphanelerinde kurulan her türlü RFID donanım ve yazılım kurulumlarına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(B-21)

Benzer Haberler

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt (Motorin, Kurşunsuz...

Yorum 
0

KİLİS ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Kilis Şehit Sakıp İmam Hatip...

Yorum 
0

KİLİS DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Hisar Çamlığı...

Yorum 
0


Yorumlar

İsim: E-posta: Yorumunuz:
*


SON EKLENEN HABERLER

79. BOYUT / Ahmet BARUTÇU

ARTIŞ Hırsızlık olayları artmış. Hırsızlık mı, arsızlık mı?…...

Biz Doğayı Özledik, Doğa Da Bizleri...

Metin MERCİMEK “BU SENE İLKBAHAR BİR RÜZGÂR GİBİ GELDİ GEÇTİ....

Küfürlü Konuşma Moda Mı Oldu?

M. Yahya EFE   Sevgili okurlarım, son yıllarda toplumda konuşma üslubundaki...

Ailemize Sahip Çıkalım

Alaiddin ÖZKAR   Covid-19 pandemisi nedeniyle belki de ömrümüzde bir...

Özlenen O Bayramlar

A. Filiz GÖKDEMİR ÖZARSLAN   “Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim...

Ah O Eski Bayramlar Derken…

Harika ÖREN   Ah o eski bayramlar derken; bizim de “Ah o Koronalı günlerde...

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt...

YAKTI DA GİTTİ

Nasıl anlatayım garip halleri? Hasret çırasını yaktı da gitti Başında...

Karacoşkun, Kilis’in bayram gelenek...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,...

Rektör Karacoşkun üniversite yöneti...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,...

‘Polateli OSB hazır’

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli OSB’nin hazır olduğunu söyledi. Vali...

Kilis’te korona virüslü 31 ha...

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 255 pozitif vaka...

Kilis’te 74 gün sonra ilk cuma nama...

Kilis’te Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayında toplu olarak ibadete...

Kilis’te 2 milyon 84 bin TL ceza ya...

Kilis’te, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına uymayan 2 bin...

Celkanlı: Kilis ekonomisi çöktü

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Bloomberg HT...

18 yaş altı ve 65 yaş üstü için gen...

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri...

Kafeler, lokantalar ve kahvehaneler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...